Thẻ: GenZ và suy nghĩ tài chính không giống biệt: Trưởng thành good chỉ biết mạnh chi?