Hãy thể hiện sự chuyên nghiệp ngay cả khi viết email từ chối lịch …